OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

NITROŘEDIDLO C 6000 420 ml

70,42 Kč

58,20 Kč bez DPH

Kód NIT-104
Počet kusů
Skladem: 11 kusy

Nitroředidlo C 6000, 420 ml

Nitroředidlo C 6000 se používá k ředění nitrocelulózových a některých syntetických (nutno předem odzkoušet) nátěrových hmot nanášených štětcem, stříkáním a máčením clonováním. Používá se všude tam, kde je doporučeno použití ředidla C 6000 a v mnoha dalších předem odzkoušených případech.
V případě nejistoty proveďte zkoušku. Při ředění vždy dbejte pokynů výrobce barev. K aplikaci stříkáním je ředidlo určeno pouze pro profesionální a průmyslové použití. Lze použít i k čištění a odmašťování povrchů. Před použitím vždy vyzkoušejte na menším skrytém místě.


Použití:

Výrobek se aplikuje dle návodu příslušné barvy nebo podle konkrétního způsobu použití. Případné nejasnosti konzultujte s dodavatelem.


Nebezpečí:

Vysoce hořlavá kapalina a páry. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Podezření na poškození plodu v těle matky. Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny. Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. NEVYVOLÁVJTE zvracení. V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasicí přístroj/písek/oxid uhličitý. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.


Nebezpečné látky:

Toluen, Index 601-021-00-3;
aceton, Index 601-001-00-8;
ethyl-acetát, Index 607-022-00-5;
butan-1-ol, Index 603-004-00-6 a/nebo
isobutanol, Index 603-108-0-1.


Hustota produktu: 0,810-0,848 g/m3
Obsah celkového organického uhlíku (TOC): 084 kg/kg
Maximální prahová hodnota obsahu těkavých látek kat. B (a): 850 g/l
Maximální obsah těkavých látek v produktu (VOC): 848 g/l


Nebezpečí ohně! Hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti!
Ani prázdný obal nevhazujte do ohně – nebezpečí výbuchu!


Spotřebujte nejlépe do 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.