OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

NITROŘEDIDLO C 6000 700 ml

93,53 Kč

77,30 Kč bez DPH

Kód NIT-102
Počet kusů
Skladem: 11 kusy

Nitroředidlo C 6000, 700 ml

Nitroředidlo C 6000 se používá k ředění nitrocelulózových a některých syntetických (nutno předem odzkoušet) nátěrových hmot nanášených štětcem, stříkáním a máčením clonováním. Používá se všude tam, kde je doporučeno použití ředidla C 6000 a v mnoha dalších předem odzkoušených případech.
Ředidlo C6000 je možné použít i k ředění syntetických nátěrových hmot, pokud je tento způsob doporučen v návodu na použití příslušné nátěrové hmoty. V případě nejistoty proveďte zkoušku. Při ředění vždy dbejte pokynů výrobce barev. K aplikaci stříkáním je ředidlo určeno pouze pro profesionální a průmyslové použití. Lze použít i k čištění a odmašťování povrchů. Před použitím vždy vyzkoušejte na menším skrytém místě.


Použití:

Výrobek se aplikuje dle návodu příslušné barvy nebo podle konkrétního způsobu použití. Případné nejasnosti konzultujte s dodavatelem.


Nebezpečí:

Vysoce hořlavá kapalina a páry. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Podezření na poškození plodu v těle matky. Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Jeli nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny. Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. NEVYVOLÁVJTE zvracení. V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasicí přístroj/písek/oxid uhličitý. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.


Nebezpečné látky:

Toluen, označení ES: 203-625-9;
aceton, označení ES 200-662-2;
ethyl-acetát, označení ES 205-500-4;
butan-1-ol, označení ES 200-751-6;
isobutyl-alkohol, označení ES 201-148-0.


Nebezpečí ohně! Hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti!

Ani prázdný obal nevhazujte do ohně – nebezpečí výbuchu!


Skladování:

Při teplotách 0 až 30 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale ředidla (24 měsíců).