OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

NITROŘEDIDLO C 6000 700 ml

93,53 Kč

77,30 Kč bez DPH

Kód NIT-102
Počet kusů
Skladem: 29 kusy

Nitroředidlo C 6000, 700 ml

Nitroředidlo C 6000 se používá k ředění nitrocelulózových a některých syntetických (nutno předem odzkoušet) nátěrových hmot nanášených štětcem, stříkáním a máčením clonováním. Používá se všude tam, kde je doporučeno použití ředidla C 6000 a v mnoha dalších předem odzkoušených případech.

Ředidlo C6000 je možné použít i k ředění syntetických nátěrových hmot, pokud je tento způsob doporučen v návodu na použití příslušné nátěrové hmoty. K aplikaci stříkáním je ředidlo určeno pouze pro profesionální a průmyslové použití. Ředidlo lze použít i k odstraňování výronů pryskyřic při přípravě nových dřevěných podkladů před aplikací nátěrových hmot.

 

Použití:

Výrobek se aplikuje dle návodu příslušné barvy nebo podle konkrétního způsobu použití. Případné nejasnosti konzultujte s dodavatelem.

 

Pokyny pro bezpečné zacházení:

C6000 obsahuje organická rozpouštědla (např. toluen, acetáty, aceton, alkoholy), která v přímém styku dráždí kůži, oči a sliznice. Nebezpečné jsou výpary, které mají při vyšších koncentracích narkotické účinky, dráždí oči a dýchací cesty. Při dlouhodobém a opakovaném styku s organismem může ředidlo vyvolat u vnímavých osob alergické reakce. Chraňte pokožku a oči před potřísněním. Použijte vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Chraňte před dětmi. Zajistěte účinné větrání pracoviště. Na pracovišti nejezte, nepijte, nekuřte a nepoužívejte otevřený oheň. Nebezpečí požáru a výbuchu při styku s otevřeným ohněm. Dodržujte základní hygienická pravidla.

Obsah nebezpečných látek:

Toluen, butan-1-ol, ethyl-acetát, aceton, isobutyl-alkohol

 

Nebezpečí:

Vysoce hořlavá kapalina a páry. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Podezření na poškození plodu v těle matky. Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Jeli nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny. Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně). PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasicí přístroj/písek/oxid uhličitý. Skladujte uzamčené.

Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.Složení:

Ředidlo C6000 je směs organických rozpouštědel, aromatických a dalších uhlovodíků.

 

Skladování:

Při teplotách 0 až 30 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale ředidla (24 měsíců).