OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

ODLAKOVAČ Lilien ProVital 200 ml

51,67 Kč

42,70 Kč bez DPH

Kód ODL-064
Počet kusů
Skladem: 2 kusy

Odlakovač na nehty.

 

Použití:

Dostatečné množství odlakovače naneste na vatový tampon a odstraňte starý lak.

 

Nebezpečí:

Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění oči. Může způsobit ospalost nebo závratě. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

 

Ingredients:

Acetone, Aqua, Alcohol, Denat Melaleuca, Altemifolia Leaf Oil Limonene.