OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

OFF! Botanicals rozprašovač 100 ml NOVINKA

167,10 Kč

138,10 Kč bez DPH

Kód OFF-010
Počet kusů
Skladem: na dotaz

OFF! Botanicals rozprašovač, 100 ml

OFF! Botanicals je repelent v mechanickém rozprašovači získaný z destilovaného oleje stromů Eucalyptus citriodora, který okamžitě chrání před klíšťaty až 5 hodin, proti komárům až 6 hodin a proti pakomárům až 3 hodiny.
Na rostlinné bázi
PT19, repelenty proti komárům, i tygřím, pakomárům, klíšťatům.
Rozprašuje i dnem vzhůru.


Použití:

Nastříkejte na odhalenou pokožku a rovnoměrně rozetřete rukama (přibližně 6-7 stříknutí na předloktí/nohu).
Nanášení na obličej: Repelent nejdříve nastříkejte na ruce a potom naneste na obličej.
Nepoužívejte více než dvakrát za 24 hodin. Vyhněte se kontaktu s očima. Nepoužívejte vnitřně. Na pokožku malých dětí nanášejí dospělí. Doporučuje se aplikovat venku nebo v dobře větraných prostorách. Po použití si umyjte ruce. Skladujte při teplotě do 30 °C.
Čtěte přiložené pokyny před použitím.


Varování:

Účinná látka (BPR) olej z Eucalyptus citriodora, hydratovaný, cyklizovaný 30 % (300 g/kg). Standardní věty o nebezpečnosti (H226) Hořlavá kapalina a páry. (H319) Způsobuje vážné podráždění očí. (H412) Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení (P101) Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. (P102) Uchovávejte mimo dosah dětí. (P305 + P351 + P338) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. (P337 + P313) Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. (P501) Odstraňte obsah/nádobu/obal podle místních předpisů. (P210) Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Obsahuje citronellal, citronellol, cineole, limonene, linalool. Může vyvolat alergickou reakci.

Používejte jen podle pokynů. Nepoužívejte u dětí do 2 let. Nenanášejte na ruce dětí. Nenanášejte na řezné rány nebo podrážděnou pokožku. V případě podráždění přestaňte používat.