OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

OKENA 500 ml

20,93 Kč

17,30 Kč bez DPH

Kód OKE-050
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

OKENA, 500 ml

OKENA je univerzální čisticí prostředek na skla, zrcadla, okenní rámy a parapety. Složení bez barviv nezpůsobuje zabarvení čištěných povrchů. Obsahuje alkohol a aktivní čisticí složky pro snadné čištění a lesk.

Vůně citronu

Použití:

Naneste na čištěný povrch. Poté utřete do sucha čistým hadrem, papírovými utěrkami nebo gumovou stěrkou. Lze ředit vodou.

Varování:

Standardní věty o nebezpečnosti H226 Hořlavá kapalina a páry Pokyny pro bezpečné zacházení P102 Uchovávejte mimo dosah dětí P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování mlhy/ par/aerosolů. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu. Doplňující údaje na štítku EUH208 Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on (EINECS 247-500-7) a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (EINECS 220-239-6) (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

 

Složení:

Parfém, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone