OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

OLEJ SOLO lampový 1 l čirý

98,74 Kč

81,60 Kč bez DPH

Kód OLE-004
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Olej SOLO lampový 1 l čirý

Olej SOLO lampový pro exteriérové použití ve všech typech olejových lamp

Pro petrolejové lampy a pochodně

 

Použití:

Doporučená délka vysunutí knotu lampy je 0,5 cm. V případě, že lampa čadí, stáhněte knot na minimum. Nenechávejte hořící lampu nebo pochodeň bez dozoru. K zapálení doporučujeme SOLO zápalky extra dlouhé nebo SOLO zapalovač UNIVERZÁLNÍ.

 

Obsahuje:

Uhlovodíky, C11-C14, n-alkany, isoalkany, cyklické, méně než 2 % aromátů, označení ES926-141-6.

 

Nebezpečí:

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. PŘI POŽITÍ: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů. Obal nevhazujte do ohně – nebezpečí výbuchu! Do sběru odevzdávejte jen prázdný obal. Uchovávejte lampy naplněné touto kapalinou mimo dosah dětí. Jediný doušek oleje do lamp nebo dokonce sání knotu lampy může vést k životu ohrožujícímu poškození plic. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

 

Nevhazujte do ohně – nebezpečí výbuchu! Zákaz manipulace při otevřeném ohni!

 

Chraňte před mrazem. Skladujte při pokojové teplotě a nevystavujte přímému slunečnímu záření.