OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

ORION kolíček proti molům Levandule 2 ks

64,01 Kč

52,90 Kč bez DPH

Kód ORI-003
Počet kusů
Skladem: 11 kusy

Totální ochrana před moly. Účinkuje na všechny vývojové fáze.

 

Přípravek proti šatovým molům. Nová generacekolíčků proti mlům účinně chrání oděvy.

 

Návod na použití:

  1. Zcela odstranit ochrannou pásku vytažením po směru šipek.
  2. Zavěsit na šatní tyč.
  3. Vyměnit, až hladina barevné tekutiny bude minimální. Před použitím čtěte přiložené pokyny. Biocidní přípravek používejte bezpečně.

 

Varování:

Obsahuje pin-2(3)-en, 1-(5.5-Dimethyl-1-cyclohexen-1-yl)pent-4-en-1-on, 1- (1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-l-on a LIMONEN. Může vyvolat alergickou reakci. Hořlavá kapalina a páry. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně) PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.