OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

ORION kolíček proti molům Levandule 2 ks

64,01 Kč

52,90 Kč bez DPH

Kód ORI-003
Počet kusů
Skladem: na dotaz

ORION kolíček proti molům Levandule, 2 ks

ORION kolíček proti molům Levandule ůčinkuje na všechny vývojové fáze molů.
Přípravek proti šatovým molům.


Použití:

Zcela odstraňte ochrannou pásku vytažením po směru šipek. Zavěste na šatní tyč. Vyměňte, až hladina barevné tekutiny bude minimální.


Před použitím čtěte přiložené pokyny. Biocidní přípravek používejte bezpečně.


Varování:

Obsahuje pin-2(3)-en, 1-(5.5-Dimethyl-1-cyclohexen-1-yl)pent-4-en-1-on, 1- (1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-l-on a LIMONEN. Může vyvolat alergickou reakci. Hořlavá kapalina a páry. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně) PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.