OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

PATTEX lepidlo na gumu 30 g

89,06 Kč

73,60 Kč bez DPH

Kód PAT-024
Počet kusů
Skladem: 2 kusy

Pattex lepidlo na gumu 30 g

Pattex lepidlo na gumu je ideální pro gumu v kombinaci s různými materiály. Není vhodný na lepení PE, PP, PTFE, teflon a polystyrenovou pěnu.

Použití:

Ujistěte se, že všechny lepené povrchy jsou čisté a suché a těsně k sobě přiléhají. Aplikujte lepidlo na obě strany lepeného povrchu. Nechejte lepidlo odvětrat. Přitiskněte obě části k sobě. Konečná pevnost po 24 hodinách.

Nebezpečí:

Obsahuje Ethylacelát, Methylcyklohexan. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Obsahuje kalafunu. Může vyvolat alergickou reakci. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zamezte vdechování mlhy / par. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle. Skladujte na dobře větraném místě. Odstraňte obsah / obal v souladu s vnitrostátními předpisy.

Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.