OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

PATTEX Lepidlo na kůži 30 g

94,38 Kč

78,00 Kč bez DPH

Kód PAT-021
Počet kusů
Skladem: 6 kusy

Pattex lepí kůži s různými druhy materiálu. Není vodný na lepení PE, PP, PTFE a polystyrenovou pěnu.

 

Návod k použití:

Ujistěte se, že všechny lepené povrchy jsou čisté a suché a těsně k sobě přiléhají. Aplikujte lepidlo na obě strany lepeného povrchu. Cca po 10 minutách pevně přitiskněte lepené plochy k sobě. Úplné vytvrzení po 24 hodinách.

 

Nebezpečí:

Obsahuje Aceton. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Zamezte vdechování par, používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Odstraňte obsah / obal v souladu s vnitrostátními předpisy.

 

Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.