OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

PE-PO 40 podpalů

37,03 Kč

30,60 Kč bez DPH

Kód PEP-023
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

PE-PO pevný podpalovač, 40 podpalů

PE-PO pevný podpalovač k podpalování uhlí, dřeva, dřevěného uhlí nebo briket. Je vhodný pro zatápění v krbech, kamnech, zahradních grilech, ale i otevřených ohništích.


Použití:

Na kostku podpalovače PE-PO vložte uhlí, dřevo, dřevěné uhlí nebo brikety a podpalte. Po otevření vždy opět pečlivě uzavřete do fólie.


Varování:

Hořlavá tuhá látka. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Při expozici nebo podezření na ni: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasicí přístroj/písek/oxid uhličitý. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.


Skladování:

Uchovávejte v chladu.