OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

PE-PO 40 podpalů

29,16 Kč

24,10 Kč bez DPH

Kód PEP-023
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

PE-PO pevný podpalovač, 40 podpalů

 

Varování:

Hořlavá tuhá látka. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Při expozici nebo podezření na ni: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasicí přístroj / písek / oxid uhličitý. Odstraňte obsah / obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.