OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

PE-PO gelový podpalovač 1 l

120,15 Kč

99,30 Kč bez DPH

Kód PEP-034
Počet kusů
Skladem: 18 kusy

PE-PO gelový podpalovač, 1 l

PE-PO gelový podpalovač na bázi lihu hoří bez sazí a zápachu. Zaručuje ještě snadnější a bezpečnější podpalování. Je velice vhodný pro přípravu fondue. Nestéká z místa podpalu. Hořlavina z obnovitelných zdrojů.


Obsah nebezpečných látek:

Ethanol


Nebezpečí:

Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zamezte vdechování prachu mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Chraňte před slunečním zářením. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.