OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

PE-PO palivo do biokrbů 3 l

329,12 Kč

272,00 Kč bez DPH

Kód PEP-102
Počet kusů
Skladem: na dotaz

PE-PO palivo do biokrbů, 3 l

PE-PO palivo do biokrbů je speciální palivo určené do krbů na bioethanol. Hoří přirozeným plamenem bez sazí a zápachu, při hoření vzniká pouze oxid uhličitý a voda. Líh obsažený v přípravku je vyroben z přírodních, a tedy obnovitelných zdrojů. Vhodné především pro použití v interiéru.


Použití:

Jeden litr paliva vystačí minimálně na 3 až 5 hodin hoření v závislosti na výkonu biokrbu.


Nebezpečné látky:

Ethanol, ethyl(methyl)keton, propan-2-ol


Nebezpečí:

Vysoce hořlavá kapalina páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. V případě požáru: K hašení použijte tříštěný vodní proud, prášek nebo speciální pěnu podle charakteru požáru. Uchovávejte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí. Obal nevhazujte do ohně – nebezpečí výbuchu.