OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

PE-PO tekutý podpalovač 1 l

94,74 Kč

78,30 Kč bez DPH

Kód PEP-025
Počet kusů
Skladem: 18 kusy

PE-PO tekutý podpalovač, 1 l

PE-PO tekutý podpalovač k podpalování pevných hořlavých materiálů (dřevěné uhlí nebo grilovací brikety). Hoří bez sazí a zápachu. Vhodný pro použití v zahradních či jednorázových grilech.


Použití:

Materiál, který chcete podpálit, postříkejte malým množstvím podpalovače PE-PO, nechte chvíli vsáknout, pak zapalte. Podpalovač musí kompletně vyhořet před položením potravin na gril. Palivo musí být pokryto vrstvou popela. Grilování v uzavřených prostorách předpokládá odvod kouře.
Malé děti by měly být mimo dosah grilu.


Nebezpečné látky:

Uhlovodíky, C11-14, n-alkany, isoalkany, cyklické, méně než 2 % aromátů (ES 926-141-6)


Nebezpečí:

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené.
Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.
Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Jediný doušek podpalovače grilu může vést k život ohrožujícímu poškození plic.