OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

PE-PO tekutý podpalovač 1 l

75,14 Kč

62,10 Kč bez DPH

Kód PEP-025
Počet kusů
Skladem: 20 kusy

PE-PO tekutý podpalovač 1 l

PE-PO tekutý podpalovač je určený k podpalování pevných hořlavých materiálů jako je dřevěné uhlí nebo grilovací brikety. Hoří bez sazí a zápachu. Vhodný pro použití v zahradních či jednorázových grilech.

 

Návod k použití:
Materiál, který chcete podpálit, postříkejte malým množstvím podpalovače PE-PO, nechte chvíli vsáknout, pak zapalte.
Podpalovač musí kompletně vyhořet před položením potravin na gril.
Palivo musí být pokryto vrstvou popela.
Grilování v uzavřených prostorách předpokládá odvod kouře.
Malé děti by měly být mimo dosah grilu.
Uchovávejte v chladu.

Obsah nebezpečných látek:

Uhlovodíky, C11-C14, n-alkany, isoalkany, cyklické, méně než 2 % aromátů (ES: 926-141-6)

 

Nebezpečí:

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Pokyny pro bezpečné zacházení P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P301 + P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P305 + P351 + P338 P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P405 Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah / obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí. P501 Doplňující informace EUH 066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Jediný doušek podpalovače grilu může vést k život ohrožujícímu poškození plic.