OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

PERSIL Discs Regular 8 caps

57,96 Kč

47,90 Kč bez DPH

Kód PER-184
Počet kusů
Skladem: 6 kusy

Persil Discs 4v1 kapsle Regular. Koncentrovaný předdávkovaný prací prostředek na bílé a stálobarevné prádlo pro všechny typy praček.

Použití:

Po vyjmutí kapsle balení uzavřete. Nepropichujte, neroztrhávejte nebo nerozřezávejte. Používejte se suchýma rukama. Nepoužívejte na vlněné a hedvábné tkaniny.

Pro množství prádla nad 4,5 kg nebo velice zašpiněné prádlo použijte 2 kapsle. Vhodné pro všechny úrovně tvrdosti vody.

Varování:

Standardní větou o nebezpečnosti: H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Obsahuje subtilisin. Může vyvolat alergickou reakci. Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P501 Odstraňte vyprázdněný obal v místě sběru odpadu.

Složení:

15 - 30 % neiontové povrchové aktivní látky, aniontové povrchové aktivní látky, 5 -15 % mýdlo, méně než 5 % fosfonáty,

Spotřebujte do 18 měsíců od data výroby uvedeného na obalu. Skladujte při teplotě 0 až + 35 °C. Uchovávejte pouze v původním obalu.