OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

PERSIL Discs Universal 20 PD

334,57 Kč

276,50 Kč bez DPH

Kód PER-120
Počet kusů
Skladem: 7 kusy

Persil Discs Universal, 20 PD

Persil Discs Universal pro hygienicky čistou pračku
S technologií Deep Clean pro hloubkovou čistotu vláken a odstranění odolných skvrn
Pere od 20 do 95 °C.


Nepoužívejte na vlnu a hedvábí. Uchovávejte pouze v originálním balení.


Koncentrovaný předdávkovaný prací prostředek na bílé a stálobarevné prádlo pro všechny typy praček.

Varování:

Standardní větou o nebezpečnosti: H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. EUH208 Obsahuje subtilisin. Může vyvolat alergickou reakci. Pokyny pro bezpečné zacházení. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s vnitrostátními předpisy.


Po vyjmutí kapsle balení uzavřete. Nepropichujte, neroztrhávejte nebo nerozřezávejte. Používejte se suchýma rukama.


Složení:

15-30 % neiontové povrchově aktivní látky, aniontové povrchově aktivní látky, 5-15 % mýdlo, méně než 5 % fosfonáty, optické zjasňovače, enzymy, parfém (Hexyl cinnamal, Linalool).


Skladování:

Skladujte při teplotě od 0 do +35 °C. Uchovávejte v suchu a chladu.