OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

PERSIL Eco Power Bars práškové tablety Color 24 ks

204,49 Kč

169,00 Kč bez DPH

Kód PER-200
Počet kusů
Skladem: 40 kusy

Persil Eco Power Bars práškové tablety Color, 24 ks

Persil Kapsle na praní na barevné prádlo, odstranění skvrn při praní. Obsahují až o 97 % méně plastu. Pronikají hluboko do vláken a odstraňují i ty nejmenší molekuly špíny. Ochranný obal kolem tablet je rozpustný ve vodě a je plně biologicky rozložitelný.

Dlouhotrvající svěží vůně

 

Použití:

Umístěte jednu tabletu při normálním plnění praní a dvě tablety pro velké objemy prádla nebo silně znečištěné oblečení. Tabletu položte do zadní části bubnu pračky a vložte prádlo. Prací prostředek na oblečení lze použít při všech teplotách vody, včetně studené vody. Nepoužívejte pro hedvábné, vlněné a jemné textilie.

 

Varování:

Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně) Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

 

Složení:

15 - 30 % aniontové povrchově aktivní látky, bělicí činidla na bázi kyslíku; 5 - 15 % zeolity