OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

PERSIL prací gel Color 33 PD

334,57 Kč

276,50 Kč bez DPH

Kód PER-208
Počet kusů
Skladem: 2 kusy

Persil prací gel Color, 33 PD

Persil prací gel Color pro hygienicky čistou pračku
S technologií Deep Clean pro hloubkovou čistotu vláken a odstranění odolných skvrn.
Pere při teplotách od 20 do 60 °C.
100 % recyklovatelná lahev
92 % biorozložitelných látek


Použití:

Nepoužívejte na vlněné a hedvábné textilie.


Přípravek pro praní prádla

Varování:

Obsahuje 2-methylisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal podle vnitrostátních předpisů.


Složení:

5-15 % aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % mýdlo, fosfonáty, enzymy, optické zjasňovače, parfémy (Limonene), konzervační činidla (Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone).


Skladování:

Skladujte při teplotě od +5 do +40 °C.


Spotřebujte nejlépe do 3 let od data výroby.