OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

PERSIL prací prášek Color 60 PD BOX

505,54 Kč

417,80 Kč bez DPH

Kód PER-244
Počet kusů
Skladem: 5 kusy

Persil prací prášek Color, 60 PD

Persil prací prášek Color pro hygienicky svěží pračku
S technologií Deep Clean pro hloubkovou čistotu vláken a odstranění odolných skvrn.
Pro praní při teplotách 20-60 °C


Použití:

Nepoužívejte na hedvábné a vlněné textilie.
Dávkování viz obal.


Přípravek pro praní prádla

Varování:

Standardní větou o nebezpečnosti: H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné brýle. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.


Složení:

5-15 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, zeolity, fosfonáty, polykarboxyláty, enzymy, parfém.


Skladování:

Uchovávejte v suchu při teplotě +5 až +40 °C.


Spotřebujte nejlépe do 3 let od data výroby.