OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

PERTILEX na skvrny a zašlou špínu 250 g

48,40 Kč

40,00 Kč bez DPH

Kód PER-400
Počet kusů
Skladem: 20 kusy

Pertilex prádlo nejen vybělí, ale odstraní i špatně vypratelné skvrny od trávy, ovoce, vína, kečupu, omáček či tuků. Přípravek je určen pro bílé a stálobarevné prádlo. Je vhodný pro samostatnou aplikaci i pro kombinaci s pracím práškem, při teplotách od 40 °C do 95 °C.

U obtížně odstranitelných skvrn, zašlých záclon apod., prádlo namočte do připravené lázně a nechte působit podle potřeby.

Nesypte přímo na prádlo!

 

Dávkování:

30 až 40 g (1 vrchovatá polévková lžíce) na 10 l vody nebo jeden cyklus automatické pračky s náplní 4 kg prádla.

 

Nebezpečí:

Může zesílit požár; oxidant Způsobuje vážné poškození očí Pokyny pro bezpečné zacházení: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. P305/351/338 PŘI ZASAŽENI OČI: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Skladujte v suchých skladech při teplotě max. do 40°C. Odstraňte obsah / obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

 

Složení:

30 % a více uhličitan sodný, peroxihydrát ES 239-707-6; 15 – 30 % uhličitanu sodného ES 207-838-8; méně než 15 % směsi aniontových a neiontových povrchově aktivních látek.