OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

PERWOLL Renew Blossom 30 PD 1,8 l

130,08 Kč

107,50 Kč bez DPH

Kód PER-255
Počet kusů
Skladem: 11 kusy

Prací prostředek

 

Varování:

Může vyvolat alergickou kožní reakci. 2-methylisothiazol-3(2H)-on. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. Odstraňte obsah obal / podle vnitrostátních předpisů.