OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

PETROLEJ 700 ml

85,43 Kč

70,60 Kč bez DPH

Kód PET-010
Počet kusů
Skladem: 20 kusy

Petrolej, 700 ml

Petrolej je určen na svícení v petrolejových lampách a čištění. Obsahuje vybranou frakci petroleje se sníženou čadivostí.


Nebezpečné látky:

Uhlovodíky, C11-14, n-alkany, isoalkany, cyklické, méně než 2 % aromátů (ES: 926-14-6)


Nebezpečí:

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Nevdechujte páry. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené.
Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí. Obal nevhazujte do ohně – nebezpečí výbuchu.
Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.


Nebezpečí ohně! Hořlavá kapalina III. třídy nebezpečnosti!


Spotřebujte do 36 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.