OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

PRENOCEL obuvnické lepidlo 35 g

43,32 Kč

35,80 Kč bez DPH

Kód PRE-001
Počet kusů
Skladem: 18 kusy

Prenocel obuvnické lepidlo, 35 g

Prenocel obuvnické lepidlo je speciální roztokové obuvnické lepidlo, které vytváří velmi pevné a pružné spoje při lepení kůže, gumy, textilu, korku, dřeva apod. a při lepení těchto materiálů vzájemně i s kovy, dřevem, eternitem, betonem, kameninou, umakartem apod. Vytvořený spoj je vodovzdorný a odolává teplotám až do 70 °C. Nelze požít k lepení pěnového polystyrénu.


Použití:

Nanáší se na obě lepené, odmaštěné a očištěné plochy v rovnoměrné vrstvě, která se nechá zavadnout asi 10 minut a pak se obě lepené plochy k sobě přitlačí, případně zatíží. Spoj lze namáhat za 24 hodin od slepení


Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování par/aerosolů. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrném místě pro nebezpečné odpady.

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Směs může použita pouze pro účely stanovené v návodu k použití. Tento výrobek nesmí být používán v podmínkách, kde není zajištěno dostatečné větrání. Tento výrobek nesmí být používá k pokládání koberců.


Obsahuje: Uhlovodíky, C6, isoalkany, méně než 5 % n-hexanu, ethyl-acetát, butanon, pentan