OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

PRIX 4,5 kg tablety do pisoaru Oceán

982,52 Kč

812,00 Kč bez DPH

Kód PRI-022*A
Počet kusů
Skladem: 8 kusy

Prix tablety do pisoáru Oceán, 4,5 kg

Prix tablety do pisoáru Oceán uvolňují příjemnou vůni. Čistí a dezodorují. Omezují tvorbu vodního a močového kamene. Obsahují účinné složky, které odstraňují nečistoty a zabraňují tvorbě usazenin, a to i na špatně přístupných místech.Použití:

Vložte do pisoárové mísy. Po každém spláchnutí se uvolňují účinné látky.Nebezpečí:

Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Jemně omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu.