OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

PRIX 4,5k g tablety do pisoaru Oceán

923,23 Kč

763,00 Kč bez DPH

Kód PRI-022*A
Počet kusů
Skladem: 1 kus

Prix tablety do pisoáru. Uvolňuje příjemnou vůni. Čistí a dezodoruje. Omezuje tvorbu vodního a močového kamen. Obsahuje účinné složky, které odstraňují nečistoty a zabraňuje tvorbě usazenin a to špatně přístupných místech.

 

Návod k použití:

Vložte do pisoárové mísy. Po každém spláchnutí se uvolňují účinné látky.

 

Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti H315 Dráždí kůži H318 Způsobuje vážné poškození očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice./ ochranné brýle. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P313 Vyhledejte lékařskou pomoc. P302+P350 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Jemně omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte lékaře. P501 Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu