OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

PRIX WC závěs do mísy 40 g

od 18,63 Kč

od 15,40 Kč bez DPH

Kód LAR-102*

Vyberte si jednoduše varianty produktu

Číslo artiklu Varianta produktu Počet Skladem Cena/ks
LAR-102*C

PRIX WC závěs do mísy dest.zelená 40g

13 kusy 18,63 Kč
LAR-102*A

PRIX WC závěs do mísy dest.oranžová 40g

> 100 kusů 19,97 Kč
LAR-102*B

PRIX WC závěs do mísy dest.modrá 40g

> 100 kusů 19,97 Kč

Celkový počet vybraných produktů: kus(ů)

Celková cena vybraného zboží:

Prix WC závěs do mísy oranžový, 40 g

Prix WC závěs do mísy oranžový je dezodorační a čisticí přípravek pro WC mísy a sanitární zařízení se svěží vůní. Omezuje tvorbu vodního kamene.

 

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.Nebezpečí:

Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla vodou a mýdlem. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné brýle/ochranné rukavice. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.

Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu.

 

Složení:

15-30 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfum.