OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

PRIX WC závěs do mísy 40 g

26,26 Kč

21,70 Kč bez DPH

Kód LAR-102*

Vyberte si jednoduše varianty produktu

Číslo artiklu Varianta produktu Počet Skladem Cena/ks
LAR-102*A

PRIX WC závěs do mísy dest.oranžová 40g

> 100 kusů 26,26 Kč
LAR-102*B

PRIX WC závěs do mísy dest.modrá 40g

75 kusy 26,26 Kč
LAR-102*C

PRIX WC závěs do mísy dest.zelená 40g

72 kusy 26,26 Kč

Celkový počet vybraných produktů: kus(ů)

Celková cena vybraného zboží:

Prix WC závěs do mísy oranžový, 40 g

Prix WC závěs do mísy oranžový je dezodorační a čisticí přípravek pro WC mísy a sanitární zařízení se svěží vůní. Omezuje tvorbu vodního kamene.


Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.


Nebezpečí:

Obsahuje: Benzensulfonová kyselina, C10-13-alkylderiváty, sodné soli; 4- methylbenzensulfonát sodný
Standardní věty o nebezpečnosti: H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.


Složení:

15-30 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfém, barvivo