OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

PRONTO 5v1 na dřevěnou podlahu 750 ml NOVINKA

106,84 Kč

88,30 Kč bez DPH

Kód PRO-133
Počet kusů
Skladem: 3 kusy

Pronto 5v1 na dřevěnou podlahu 750 ml

Pronto 5v1 na dřevěnou podlahu je vhodný na dřevěné podlahy s povrchovou úpravou, dřevěné laminátové podlahy, nenavoskované podlahy. Nedoporučuje se pro nábytek nebo podlahy bez povrchové úpravy, voskované, naolejované nebo opotřebované dřevěné podlahy.

 

Použití:

Rozmíchejte 2 víčka přípravku v 5 l teplé vody. Umyjte celistvé povrchy pomocí houbičky, hadru nebo mopu, neoplachujte. Reakci povrchu vyzkoušejte nejprve na malém skrytém místě.Nebezpečí:

Obsahuje: alkoholy, C13-15, rozvětvené a lineární, ethoxylované E0=8. Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Používejte ochranné brýle. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Obsahuje reakční směs 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one a 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1), (R)-p-mentha-1,8-diene. Může vyvolat alergickou reakci.

Odstraňte obsah/obal v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.

 

Složení:

Méně než 5 % mýdlo, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, Limonene, Geraniol, Dimethylol glycol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone