OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

PULIGEN ALYNOX 400 ml sprej

158,15 Kč

130,70 Kč bez DPH

Kód PUL-010
Počet kusů
Skladem: 11 kusy

Čisticí roztok na nerez a hliník. Chrání a obnovuje lesk. 

 

Návod k použití:

Nastříkejte přímo na povrch a vyleštěte. Stačí malé množství. Vyvarujte se aplikaci většího množství přípravku.

 

Nebezpečí:

H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.