OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

PULIRAPID Classico odstraňovač vápenatých.usazenin 500 ml

53,12 Kč

43,90 Kč bez DPH

Kód PUL-001
Počet kusů
Skladem: 29 kusy

Odstraňuje vápenaté usazeniny.

 

Návod k použití:

Na malé plochy, nerezové dřezy, vodovodní baterie, keramická umyvadla, vany a bidety nastříkejte pár kapek na vlhkou houbu nebo hadřík, očistěte žádané předměty a poté opláchněte vodou. N a zvláště znečištěné nerezové části praček a myček, napařovacích žehliček, konvice na čaj, kávovarů apod. nalijte přípravek neředěný, nechejte působit několik minut a potom dobře opláchněte. Očištěné předměty budou krásně zářit.

Na velké plochy, podlahy, dlaždičky, keramiku použijte zředění 60 – 90 ml (2 -3 uzávěry (na 1 lit vody a poté opláchněte.

Na příbory, sklenice, jídelní soupravy použijte roztok 120 ml (4 uzávěry) na 1 litr vody. Ponořte od předem připraveného roztoku a nechte působit 10 – 15 minut, a poté důkladně opláchněte vodou.

Nepoužívejte na mramor, žulu a další přírodní kameny, barevné lamináty, hydromasážní vany, teplé povrchy a předměty.

Na čištění barevné keramiky a smaltovaných van se doporučuje vyzkoušet odolnost materiálu na malé skryté ploše tím, že necháte pár kapek Pulirapidu působit několik minut, a pokud zůstane materiál hladký a bez opacit. Můžete pokračovat v čištění.

 

Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti: H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301 + P330 + P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (224 919 293). P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu.

 

Spotřebujte do 5 let od data výroby.