OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

PULIRAPID Extra ve spreji 500 ml 013

56,02 Kč

46,30 Kč bez DPH

Kód PUL-016
Počet kusů
Skladem: 43 kusy

Odstraňuje vodní kámen, špínu a rez. Je určený na nerez, sklo, plast, keramiku, mosaz a měď. Ideální na čištění vodovodních baterií, umyvadel, dřezů z nerezu, keramických van, sprchových koutů skleněných i plastových, sporáků, porcelánu i keramiky.

 

Návod k použití:

Pootočte do polohy ON. Před použitím otestujte odolnost materiálu na malé a skryté ploše tím, že necháte přípravek působit po dobu 2 minut o poté opláchnete vodou. Pokud povrch zůstane hladký a bez poškození, můžete pokračovat v čištění. Nastříkejte přípravek ze vzdálenosti 20 – 25 cm, držte láhev ve svislé pozici. Očistěte houbičkou žádané povrchy a poté opláchněte dostatečně vodou. Dejte uzávěr do pozice OFF.

Nepoužívejte přípravek ne teplé povrchy, poškozené povrchy citlivé na kyseliny, přírodní kameny jako mramor, žula, hliník, smalt, látky, tapety, linoleum, dřevěné podlahy, gumu, broušené sklo a barevné vany.

 

Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti: H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301 + P330 + P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (224 919 293; 224 915 402). P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu. Prázdný vyčištěný obal uložit do tříděného odpadu.