OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

PULIRAPID WC gel 750 ml 081

71,27 Kč

58,90 Kč bez DPH

Kód PUL-007
Počet kusů
Skladem: 21 kusy

Pulirapid WC gel 750 ml

Pulirapid WC gel je extra silný čisticí a hygienizující gelový prostředek na WC s unikátní mořskou svěží vůní, který odstraní i ty nejodolnější vápenaté usazeniny, a to i pod okrajem záchodové mísy. Dokonce působí i pod vodní hladinou. Díky schopnosti přilnout ke stěnám mísy zabraňuje usazování vodního kamene.

 

Použití:

Po otevření stlačte uzávěr do stran a otáčejte. Nastříkejte produkt pod okraj WC mísy a nechte působit 1 hodinu.

 

Nebezpečí:

Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Nevdechujte dým / plyn / mlhu / páry. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (224 919 293) / lékaře. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah / obal odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu.

Složení:

Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % kationtové povrchově aktivní látky, parfémy

 

Skladování:

Skladujte při teplotách od 15 do 25°C