OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

PULIRAPID WC gel 750 ml 081

58,08 Kč

48,00 Kč bez DPH

Kód PUL-007
Počet kusů
Skladem: 31 kusy

Pulirapid WC gel s mořskou vůní, 750 ml

Pulirapid WC gel je extra silný čisticí a hygienizující gelový prostředek na WC s unikátní mořskou svěží vůní, který odstraní i ty nejodolnější vápenaté usazeniny, a to i pod okrajem záchodové mísy.
Dokonce působí i pod vodní hladinou. Díky schopnosti přilnout ke stěnám mísy zabraňuje usazování vodního kamene.

Návod k použití:

Po otevření stlačte uzávěr do stran a otáčejte. Nastříkejte produkt pod okraj WC mísy a nechte působit 1 hodinu.

Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti: H290 Může být korozivní pro kovy. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P260 Nevdechujte dým/plyn/mlhu/páry. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. P301 + P330 + P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (224 919 293)/lékaře. P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu.

 

Skladování:

15 - 25°C