OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

PULY odstraňovač mastnoty sprej 750 ml

83,25 Kč

68,80 Kč bez DPH

Kód PUL-102
Počet kusů
Skladem: 10 kusy

PULY odstraňovač mastnoty sprej, 750 ml

PULY odstraňovač mastnoty sprej je vysoce účinný alkalický prostředek k čištění mastných kuchyňských povrchů, sporáků, mikrovlnných trub a veškerých omyvatelných ploch v domácnosti.

 

Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla vodou a mýdlem Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc. Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu.

Obsahuje Octylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.

 

Složení:

Méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, parfém, konzervant (Octylisothiazolinone; 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol).