OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

PUR Aloe vera 1,2 l

85,79 Kč

70,90 Kč bez DPH

Kód PUR-156
Počet kusů
Skladem: 30 kusy

Pur Aloe vera, 1,2 l


Pur Aloe vera pro citlivou pokožku

Silné odmašťování + péče

pH neutrální k pokožce

Dermatologicky testováno

Mytí ve studen vodě šetří energii.


 

Pur Bansam Aloe vera. Přípravek na ruční mytí nádobí

 

Varování:

Standardní věty o nebezpečnosti: H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.Složení:

5-15 % aniontové povrchově aktivní látky; méně než 5 % amfoterní povrchově aktivní látky; parfémy; Sodium benzoate.


 

Spotřebujte nejlépe do 3 let od data výroby.