OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

PUR balsam Aloe Vera 450 ml

28,07 Kč

23,20 Kč bez DPH

Kód PUR-156
Počet kusů
Skladem: 4 kusy

Tekutý prostředek na nádobí. Objevte recepturu Pur Secrets of Care, který má pH neutrální k pokožce.

 

Varování:

Standardní větou o nebezpečnosti: H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné brýle. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

 

Spotřebujte nejlépe do 3 let od data výroby uvedeného na obalu.