OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

PUR Power Lemon 500 ml

41,50 Kč

34,30 Kč bez DPH

Kód PUR-167
Počet kusů
Skladem: 21 kusy

Tekutý prostředek na nádobí. Objevte odmašťovací sílu Pur Secrets of the Chef.

 

Varování:

Standardní větou o nebezpečnosti: H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné brýle. P305+P351 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte vyprázdněný obal v místě sběru odpadu.

 

Spotřebujte nejlépe do 3 let od data výroby uvedeného na obalu.