OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

PUREX K 10 kg na konvektomaty

469,48 Kč

388,00 Kč bez DPH

Kód PUR-249
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Purex K, 10 kg

Purex K je alkalický prostředek pro mytí připálenin z konvektomatů a pečicích trub postřikem. Je určen pro hotelové a podnikové kuchyně, kde zmenšuje nároky na fyzickou práci při údržbě pečicích zařízení, konvektomatů a ostatního nerezového zařízení, která jsou znečištěna připáleninami z potravin, nebo zplodinami z pečení. Zlepšuje hygienu a vzhled těchto zařízení. Nelze jej používat na fritovací hrnce z hliníkových slitin.

 

Nebezpečí:

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Nevdechujte aerosoly. Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle nebo obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.

 

Složení:

Méně než 5 % anionaktivní tenzidy, D-Limonene