OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

PUREX K na konvektomaty 750 ml

51,55 Kč

42,60 Kč bez DPH

Kód PUR-248
Počet kusů
Skladem: 4 kusy

Purex K Mytí konvektomatů

Alkalický prostředek pro mytí připálenin z konvektomatů a pečících trub postřikem. Je určen pro hotelové a podnikové kuchyně, kde zmenšuje nároky na fyzickou práci při údržbě pečících zařízení, konvektomatů a ostatního nerezového zařízení, která jsou znečištěna připáleninami potravin, nebo zplodinami z pečení. Zlepšuje hygienu a vzhled těchto zařízení. Nelze jej používat na fritovací hrnce z hliníkových slitin.

 

Nebezpečí:

Způsobuje těžké poleptání a poškození očí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. PŘI POŽITÍ:  Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. Odstraňte obsah / obal jako nebezpečný odpad. Necítíte-li se dobře, volejte lékaře. Další nebezpečnost: Dráždí pokožku a sliznici. Působení na oči může vést k oslepnutí, nebo k trvalému poškození rohovky. Při požití může koncentrovaný přípravek vyvolat vážné poškození zažívacího traktu.