OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

PUREX O oplachovací prostředek do myčky nádobí 10 kg

614,68 Kč

508,00 Kč bez DPH

Kód PUR-242
Počet kusů
Skladem: 16 kusy

Purex O oplachovací prostředek do myčky nádobí, 10 kg

Purex O oplachovací prostředek do myčky nádobí je kyselý prostředek pro strojní oplachování nádobí ve všech typech myček s možností aplikace oplachovacího prostředku.
Přípravek se používá pro leštění a hydrofobizaci nádobí ve strojních myčkách. Prostředek se dále používá pro odstranění vodních úsad z lesklých povrchů, nerezu, keramiky, plastu apod.
Nepoužívat na umělý a leštěný mramor.


Dávkování:

0,5-1 g na 1 litr vody pro automatické i ruční dávkování.


Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce, obličej a odkrytá místa kůže. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc. Necítíte-li se dobře volejte Toxikologické inforamční středisko nebo lékaře.


Nespotřebované zbytky se likvidují jako nebezpečný odpad. Nepoužívané obaly jsou recyklovatelným odpadem.


Složení:

Více než 20 % kyselina citronová, 5-15 % neionické tenzidy, méně než 5 % fosfonáty.


Skladování:

Skladujte v originálních těsně uzavřených obalech ve svislé poloze tak, aby se zabránilo únikům.
Skladujte v suchu, v dobře větraných místnostech při teplotách od + 5 do 25 °C. Dbejte pokynů uvedených na etiketě.


Spotřebujte do 24 měsíců od data uvedeného na obalu.