OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

PUREX S 10 kg univerzální mycí prostředek

525,14 Kč

434,00 Kč bez DPH

Kód PUR-245
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Purex STR je univerzální mycí prostředek určený ke strojovému i ručnímu mytí podlahových krytin z linolea, PVC, keramických obkladů smaltovaných povrchů z plastů a skla ve veřejných budovách a výrobních prostorách.

 

Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti: Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. 

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte plyn/mlhu/páry/aerosoly. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Necítíte-li se dobře, volejte lékaře. Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. Další nebezpečnost: Dráždí pokožku a sliznici. Působení na oči může vést k oslepnutí, nebo k trvalému poškození rohovky. 

 

Složení:

5 – 15 % anionaktivní tenzid, méně než 5 % sodná sůl NTA, méně než 5 % neionogenní tenzid, parfém; Terpineol

 

Skladování:

Skladujte v originálních uzavřených obalech ve svislé poloze tak, aby se zabránilo úniku prostředku. Skladujte v dobře větraných místnostech při teplotách + 5 – 25 °C. Dbejte pokynů uvedených na etiketě.

 

Nespotřebované zbytky se likvidují jako nebezpečný odpad. Nepoužívané obaly jsou recyklovatelným odpadem.

 

Spotřebujte do 24 měsíců od data uvedeného na obalu.