OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

PUREX STR strojní mytí podlah 10 kg

335,17 Kč

277,00 Kč bez DPH

Kód PUR-243
Počet kusů
Skladem: 8 kusy

Purex STR je univerzální mycí prostředek určený ke strojovému i ručnímu mytí podlahových krytin z linolea, PVC, keramických obkladů smaltovaných povrchů z plastů a skla ve veřejných budovách a výrobních prostorách.

 

Dávkování:

5 g přípravku / 1 l vody pro běžné mytí povrchů pomocí kotoučových strojů. Přípravek se používá při rozsáhlých úklidech po malování, při mytí ve skladových prostorách, při mytí ve složitých podmínkách (např. ve stáních nebo při kempování). Toto použití umožňuje velká emulgační kapacita výrobku a jeho účinnost. Přípravek obsahuje přísady pro zvýšení lesku čištěné plochy.

 

Nebezpečí:

Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži.  Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte plyn/mlhu/ páry/aerosoly. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Necítíte-li se dobře, volejte lékaře. Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

 

Složení:

5 -15 % anioaktivné tenzidy, méně než 5 % neionogenní tenzidy, méně než 5 % sodná sůl NTA, terpineol, a parfém

 

Skladování:

Skladujte v originálních uzavřených obalech ve svislé poloze tak, aby se zabránilo úniku prostředku. Skladujte v dobře větraných místnostech při teplotách + 5 – 25 °C. Dbejte pokynů uvedených na etiketě.

 

Nespotřebované zbytky se likvidují jako nebezpečný odpad. Nepoužívané obaly jsou recyklovatelným odpadem.

 

Spotřebujte do 24 měsíců od data uvedeného na obalu.