OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

PUREX STR strojní mytí podlah 10 kg

410,19 Kč

339,00 Kč bez DPH

Kód PUR-243
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Purex STR strojní mytí podlah, 10 kg

Purex STR je univerzální mycí prostředek určený ke strojovému i ručnímu mytí podlahových krytin z linolea, PVC, keramických obkladů, smaltovaných povrchů z plastů a skla ve veřejných budovách a výrobních prostorách.


Dávkování:

5 g přípravku / 1 l vody pro běžné mytí povrchů pomocí kotoučových strojů. Přípravek se používá při rozsáhlých úklidech po malování, při mytí ve skladových prostorách, při mytí ve složitých podmínkách (např. ve stáncích nebo při kempování). Toto použití umožňuje velká emulgační kapacita výrobku a jeho účinnost. Přípravek obsahuje přísady pro zvýšení lesku čištěné plochy.


Nebezpečí:

Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle nebo obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa vodou. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Necítíte-li se dobře volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře.


Přípravek obsahuje: alkohol C12-15 ethoxylovaný, C10-13 alkylbenzensulfonová kyselina a její sloučeniny s ethanolaminem, parfém a Terpineol.


Složení:

5-15 % anionaktivné tenzidy, méně než 5 % neionogenní tenzidy, méně než 5 % sodná sůl NTA, terpineol, a parfém


Skladování:

Skladujte v originálních uzavřených obalech ve svislé poloze tak, aby se zabránilo úniku prostředku. Skladujte v suchu, v dobře větraných místnostech při teplotách + 5-25 °C. Dbejte pokynů uvedených na etiketě.
Nespotřebované zbytky se likvidují naředěním velkým množství vody. Nepoužívané obaly jsou recyklovatelným odpadem.


Spotřebujte do 24 měsíců od data uvedeného na obalu.