OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

PUREX T na koberce 10 kg

632,83 Kč

523,00 Kč bez DPH

Kód PUR-246
Počet kusů
Skladem: 7 kusy

Purex T, 10 kg

Purex T je určen k čištění koberců, podlahových krytin, potahů a čalounění extrakčním způsobem pomocí extrakčních čistících strojů a jiných podlahových strojů s následným odsátím za mokra. Velmi dobře se osvědčuje i při mytí nenasákavých podlah (PVC, dlaždice) běžným ručním postupem. Prostředek má sníženou pěnivost a je vyroben na bázi tenzidů mýdlového typu.
U méně odolných materiálů je nutno čištění prostředkem předem odzkoušet. Prostředek velmi rychle odstraňuje nečistoty a může se použití i pro ruční čištění pevných ploch.

40 ks / pal


Dávkování:

Čištění koberců 5 g přípravku / 1 l vody a teplota do 50 °C. Koncentrace se může změnit dle stupně znečištění koberců a textilií. Při malém znečištění v domácnostech se použijte nižší koncentrace. Při předčištění skvrn je možné použití koncentraci 20 g / 1 l vody. Ruční mytí ploch 5 g / 1 l přípravku.


Nebezpečí:

Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Necítíte-li se dobře, volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře.
Obsahuje: C10-13 alkylbenzensulfonová kyselina a její sloučeniny s ethanolaminem, Ethylendiamintetraaceát tetrasodný, alkohol C12-15 ethixylovaný.


Složení:

Méně než 5 % anionaktivní tenzidy, méně než 5 % sodná sůl NTA, méně než 5 % sodná sůl EDTA, méně než 5 % neionogenní tenzidy, Coumarin a parfém


Skladování:

Skladujte v originálních těsně uzavřených obalech ve svislé poloze tak, aby se zabránilo únikům prostředku. Skladujte v suchu, v dobře větraných místnostech při teplotách + 5 - 25 °C. Dbejte pokynů uvedených na etiketě.
Nespotřebované zbytky se likvidují jako nebezpečný odpad. Prázdné obaly jsou po důkladném vypláchnutí recyklovatelným odpadem.


Spotřebujte do 24 měsíců od data uvedeného na obalu.