OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

PUREX T na koberce 10 kg

474,32 Kč

392,00 Kč bez DPH

Kód PUR-246
Počet kusů
Skladem: 14 kusy

Při používání správného technologického postupuje možné čistit většinu typů koberců včetně vlněných, podlahových krytin, potahů a čalounění extrakčním způsobem pomocí extrakčních čistících strojů a jiných podlahových strojů s následným odsátím za mokra. Velmi dobře se osvědčuje i při mytí nenasákavých podlah (PVC, dlaždice) běžným ručním postupem. Prostředek má sníženou pěnivost a je vyroben na bázi tenzidů mýdlového typu.

U méně odolných materiálů je nutno čištění prostředkem předem odzkoušet. Prostředek velmi rychle odstraňuje nečistoty a může se použití i pro ruční čištění ploch.


40 ks / pal.  

Dávkování:

Čištění koberců 5 g přípravku / 1 l vody a teplota do 50 °C. Koncentrace se může změnit dle stupně znečištění koberců a textilií. Při malém znečištění v domácnostech se použijte nižší koncentrace. Při předčištění skvrn je možné použití koncentraci 20 g / 1 l vody. Ruční mytí ploch 5 g / 1 l přípravku.

 

Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti: Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Pokyny pro bezpečné zacházení: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Necítíte-li se dobře, volejte lékaře. Další nebezpečnost: Kontakt s očima způsobuje jejich vážné poškození. Kontakt s kůží může vyvolat podráždění a u citlivých jedinců senzibilizaci. Při požití způsobuje podráždění trávicího ústrojí a zvracení.  

 

Složení:

Méně než 5 % anionaktivní tenzidy, méně než 5 % sodná sůl NTA, méně než 5 % sodná sůl EDTA, méně než 5 % neionogenní tenzidy, Coumarin a parfém

 

Skladování:

Skladujte v originálních uzavřených obalech ve svislé poloze tak, aby se zabránilo úniku prostředku. Skladujte v dobře větraných místnostech při teplotách + 5 – 25 °C. Dbejte pokynů uvedených na etiketě.

 

Nespotřebované zbytky se likvidují jako nebezpečný odpad. Nepoužívané obaly jsou recyklovatelným odpadem.

 

Spotřebujte do 24 měsíců od data uvedeného na obalu.