OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

PURON DA 10 kg

659,45 Kč

545,00 Kč bez DPH

Kód PUR-228
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Puron DA, 10 kg

Puron DA je alkalický mycí prostředek s obsahem aktivního chloru určený pro mytí a dezinfekci v potravinářském průmyslu a zemědělství. Zvýšený účinek na organické zašpinění a bílkoviny předurčuje Puron DA pro zařízení a prostory sloužící pro zpracování potravin. V případě znečištění povrchu bílkovinami dezinfekční účinek klesá, mycí účinek je však výborný.


Dávkování:

Pro dezinfekci se používá min. jako 1 % roztok a pro pěnové čištění 3-5 % roztok.


Nebezpečí:

Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození oči. Vysoce toxický pro vodní organismy. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Nevdechujte páry a aerosoly. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa vodou. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodu. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI VDECHNUTÍ: Přenesete osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Necítíte-li se dobře, volejte TIXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.
Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).


Směs obsahuje: hydroxid draselný, chlornan sodný roztok


100 g směsi obsahuje:

4 g aktivního chloru uvolněného z chlornanu sodného


Složení:

Méně než 5 % neionogenní tenzid, méně než 5 % fosfonáty