OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

PURON K 13 kg

1 107,15 Kč

915,00 Kč bez DPH

Kód PUR-209
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Puron K, 13 kg


Puron K slouží pro kyselé mytí a odkameňování ploch.

Puron K je kyselý mycí prostředek s vysokou pěnivostí pro odstraňování minerálních usazenin, vodního kamene a rzi z povrchu. Obsahuje přes 30 % kyselin, převážně kyseliny fosforečné.

Používá se pro odstranění usazenin z vody, které se v kyselinách rozpouštějí. Tyto usazeniny mění vzhled povrchů a brání při sanitaci účinnému odstranění mikrobiologického znečištění povrchů.

Detergent je použitelný pro pěnový způsob čištění jako 3-5 % roztok, tlakové čištění 0,3 % a běžné ruční mytí 0,1-3 % roztok ve vodě.


 

Nebezpečí:


Standardní věty o nebezpečnosti:
 Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Zdraví škodlivý při požití. Pokyny pro bezpečné zacházení: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Necítíte-li se dobře, volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře