OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

PURON RA alkalické udírny 12 kg

769,56 Kč

636,00 Kč bez DPH

Kód PUR-238
Počet kusů
Skladem: na dotaz

PURON RA alkalické udírny, 13 kg

PURON RA je silně alkalický pěnivý prostředek určený pro mytí povrchů a ploch v potravinářství (udíren, pečicích zařízení a silně zamaštěných ploch - např. podlah v masokombinátech).


Použití:

Pro mytí podlah se používá koncentrace 1–10 % a pro mytí udíren koncentrace 3–10 %. Prostředek se s výhodou používá při pěnovém mytí.


Nebezpečí:

Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce, obličej a odkrytá místa kůže. Nevdechujte aerosoly. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ. Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Necítíte-li se dobře, volejte Toxikologické informační centrum nebo lékaře.


Směs obsahuje: hydroxid sodný, C10-13 kyselina alkylbenzensulfonová, sodná sůl


Složení:

Méně než 5 % neionogenní tenzidy, méně než 5 % anionaktivní tenzidy.