OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

QUALICAR náplň do chemických WC 1 l

221,43 Kč

183,00 Kč bez DPH

Kód QUA-502
Počet kusů
Skladem: na dotaz

QUALICAR náplň do chemického WC 1 l

QUALICAR zajišťuje čistotu rezervoáru chemických WC, zabraňuje vytváření plynů a vzniku nepříjemných pachů. Je biologicky odbouratelný (biodegradabilita 90 %) a likviduje se jako fekální odpad.


Návod k použití:

Dávkování: 100 ml přípravku na 10 litrů obsahu zásobníku. Dávkování je individuální dle typu WC, nutno dodržet pokyny výrobce WC. Do odpadové nádrže WC se nalije odměřené množství přípravku a doplní se vodou tak, aby v nádrži byla vrstva kapaliny asi 3 cm. Podle okolní teploty a  frekvence vyprazdňování může být použita větší nebo menší dávka přípravku. Kapalina v zásobní nádrži musí vždy přesahovat přes fekálie, v případě potřeby dolijte vodou. Obsah zásobníku se likviduje jako fekální odpad. Interval výměny je závislý na okolní teplotě, ročním období a četnosti používání.


Upozornění:

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku! Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

 

Obsah nebezpečných látek:

Formaldehyd, methanol, d-limonen

 

Varování:

Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Zdraví škodlivý při vdechování. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Podezření na genetické poškození. Může vyvolat rakovinu. Může způsobit poškození orgánů. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte prach / dým / plyn / mlhu / páry / aerosoly. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah / obal dle instrukcí na výrobku.


Skladování:

V původních dokonale uzavřených obalech v  dobře větraných prostorách při teplotě od +5 °C do +25 °C, odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Chraňte před mrazem.


Záruční doba:

24 měsíců ode dne výroby (viz číslo šarže) při dodržení skladovacích podmínek.