OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

RAID Max proti lezoucímu hmyzu 400 ml

133,46 Kč

110,30 Kč bez DPH

Kód RAI-006
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Raid Max proti lezoucímu hmyzu, 400 ml

Raid Max proti lezoucímu hmyzu působí proti švábům a mravencům.

1.Okamžitý účinek
2. Dlouhotrvající ochrana
3. Zabíjí šváby i jejich vajíčka

Ošetřená místa chrání po dobu až 4 týdnů.
Insekticidní aerosol


Použití:

Před použitím protřepejte. Při aplikaci udržujte nádobku ve svislé poloze, namiřte na místo postřiku a stiskněte. Aplikujte přímo na hmyz nebo místa, kde se skrývá nebo často vyskytuje: okolí kuchyňské linky, odpadkových košů, oken, dveří a prasklin. Pro dlouhodobou účinnost aplikujte na cestičky výskytu hmyzu, skrytá místa, štěrbiny ve zdi a veškeré otvory dveří a oken. Stříkejte ze vzdálenosti 1 metr (cca 5 sec/délkový metr). Nestříkejte na tapety. Vyvětrejte prostor 15 minut po nastříkání. Opakujte aplikaci po každém umytí daného místa.


Účinné látky:

0,1 g cypermethrinu a 0,1 g imiprothrinu ve 100 g přípravku


Nebezpečí:

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Nevdechujte aerosoly.
Prázdný obal zneškodňujte v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Používejte dle návodu. Nestříkejte na osoby a zvířata. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv pro zvířata. Před aplikací odneste nebo zakryjte potraviny, zařízení k přípravě potravin a nádobí. Nestříkejte na elektrická zařízení pod napětím. Před použitím odstraňte nebo zakryjte terária, akvária a zvířecí klece. Při postřiku mějte vypnutý vzduchový filtr u akvária. Používejte pouze v dobře větraných prostorách.


Skladování:

Minimální doba skladovatelnosti: 4 roky od data výroby (MAN) uvedeného na obale.