OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

RALEX 10 kg

615,89 Kč

509,00 Kč bez DPH

Kód RAL-001
Počet kusů
Skladem: 1 kus

Ralex, 10 kg

Ralex je alkalický, nízkopěnící čisticí prostředek vhodný pro ruční i extrakční čištění, má příjemnou světle žlutou barvu a je parfemován svěží vůní. Ralex je svým aplikačním zaměřením obzvláště vhodný pro čistění vnitřků dopravní techniky, koberců, interiérů veřejných budov a interiérů potravinářského průmyslu. Je vhodný pro čištění běžných povrchů jako koženky, umakartu, dlaždic a PVC. Velmi účinně čistí zašlé povrchy.
Je určen pro kotoučové mycí stroje, pro extraktory koberců apod.


Dávkování:

5 g přípravku / 1 l vody, při silnějším znečištění a pro předčištění skvrn na textiliích zvyšte dávkování. Doba působení zvyšuje účinnost, prostředek však nesmí zasychat na povrchu. Používá se roztok o teplotě 35-40 °C. Přípravek lze použití i pro ruční mytí. Ruce chraňte před působením přípravku rukavicemi.


Nebezpečí:

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Používejte ochranný oděv, ochranné rukavice, ochranný štít, ochranné brýle. Zamezte uvolnění od životního prostředí. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. Necítíte-li se dobře, volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře.
Obsahuje: hydroxid sodný, ethylendiamintetraacetát tetrasodný, alkohol C12-15 ethoxylovaný

Nespotřebované zbytky se likvidují jako nebezpečný odpad. Nepoužívané obaly jsou recyklovatelným odpadem.


Složení:

Méně než 5 % neionogenní tenzidy, 5-15 % sodná sůl EDTA, parfém, D-limonene, Citral, Citronellol, Linalool


Skladování:

Skladujte v originálních uzavřených obalech ve svislé poloze tak, aby se zabránilo úniku prostředku. Skladujte v dobře větraných místnostech při teplotách + 5-25 °C. Dbejte pokynů uvedených na etiketě.


Spotřebujte do 24 měsíců od data uvedeného na obalu.