OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

RALEX 10 kg

492,35 Kč

406,90 Kč bez DPH

Kód RAL-001
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Ralex je alkalický, nízkopěnící čisticí prostředek vhodný pro ruční i extrakční čištění, má příjemnou světle žlutou barvu a je parfemován svěží vůní. Ralex je svým aplikačním zaměřením obzvláště vhodný pro čistění vnitřků dopravní techniky, koberců, interiérů veřejných budov a interiérů potravinářského průmyslu. Je vhodný pro čištění běžných povrchů jako koženky, umakartu, dlaždic a PVC. Velmi účinně čistí zašlé povrchy.

Je určen pro kotoučové mycí stroje, pro extraktory koberců apod. velmi účinně jsou umývány podlahy z PVC, umakartu, plastové povrchy a povrchy z koženky.

 

Dávkování:

5 g přípravku / 1 l vody, při silnějším znečištění a pro předčištění skvrn na textiliích zvyšte dávkování. Doby působení zvyšuje účinnosti, prostředek však nesmí zasychat na povrchu. Používá se roztok o teplotě 35 – 40 °C. Přípravek lze použití i pro ruční mytí. Ruce chraňte před působením přípravku rukavicemi.

 

Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti: Způsobuje vážné poleptání kůže a poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: Zabraňte styku s kůží, očima, oděvem. Nevdechujte aerosoly. Používejte ochranný oděv, ochranné rukavice, ochranný štít, ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.

 

Složení:

5 – 15 % sodná sůl EDTA, méně než 5 % hydroxid sodný, méně než 5 % neionogenní tenzidy, parfém, D-limonen, citral, citronellol, linalool

 

Skladování:

Skladujte v originálních uzavřených obalech ve svislé poloze tak, aby se zabránilo úniku prostředku. Skladujte v dobře větraných místnostech při teplotách + 5 - 25 °C. Dbejte pokynů uvedených na etiketě.

Nespotřebované zbytky se likvidují jako nebezpečný odpad. Nepoužívané obaly jsou recyklovatelným odpadem.

Spotřebujte do 24 měsíců od data uvedeného na obalu.