OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

REAL 6 kg

370,50 Kč

306,20 Kč bez DPH

Kód REA-116
Počet kusů
Skladem: 97 kusy

Real, 6 kg

Real je čisticí krém s velmi vysokou účinností.
Mnohostranné univerzální použití v domácnosti i v profesionální oblasti
Nepoškrábe tradiční ani moderní povrchy
Jemně odstraňuje mastnotu, hrubé nečistoty, usazenou špínu a připáleniny bez poškození povrchu
Síla čisticího prášku ve spojení s jemností krému
Levandulová parfemace


Nebezpečné látky:

Cocamide MEA, Sodium dodecylbenzensulfonate


Nebezpečí:

H-věty: H318 Způsobuje vážné poškození očí. P-pokyny: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné brýle. P305/351/338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO: + 420 224 919 293. P501 Odstraňte obal: Po důkladném vyprázdnění několikrát vyčistit výplachem vodou a po vyčištění je možné jej odložit do nádob pro tříděný odpad. Doplňující informace: EUH208 Obsahuje Methylchloroisothiazolinone (a) Methylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.