OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

REAL čistič koupelen rozprašovač 550 g

59,90 Kč

49,50 Kč bez DPH

Kód REA-175
Počet kusů
Skladem: 37 kusy

Real na koupelny, aktivní pěna, pro zářivě čisté povrchy, vysoký lesk bez zaschlých kapek, tenký film, který zabraňuje ulpívání nečistot, na rez, vodní kámen, mýdlové a jiné usazeniny.

 

Návod k použití:

Přípravek nastříkejte na znečištěnou plochu, nechte krátce působit (1 – 5 minut), pro zvýšení lesku čištěné plochy přetřete hadříkem a dle potřeby opláchněte. V případě potřeby opakujte. Na staré či opotřebované plochy vyzkoušejte přípravek na menší, hůře viditelné ploše. Nepoužívejte na mramor, kámen, dřevo a jiné povrchy nesnášející kyseliny.

 

Varování:

Standardní věty o nebezpečnosti: H319 Způsobuje vážné podráždění očí Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné brýle. P260 Nevdechujte plyn. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

 

Spotřebujte do data uvedeného na obalu.

Návod k čištění zařízení je nadřazen těmto pokynům.

Výrobce:

Zenit, spol. s r.o., Pražská 162, 286 01 Čáslav, Tel.: +420 327 304 850, +420 731 548 853, Fax: +420 327 313 688, www.zenit-caslav.cz