OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

REAL čistič trub a grilů 550 g

102,97 Kč

85,10 Kč bez DPH

Kód REA-177
Počet kusů
Skladem: 17 kusy

Real čistič trub a grilů, 550 g

Real čistič trub a grilů má silný odmašťovací efekt. Díky vysokému obsahu účinných látek působí na mastnotu, saze, připáleniny a další odolnou špínu.


Použití:

Pomocí rozprašovače nastříkejte rovnoměrně neředěný prostředek na čištěný povrch a nechte 2–3 minuty působit. Po použití opět uzavřete bezpečnostním uzávěrem. Po vyčištění omyjte povrch čistou vodou a otřete do sucha. Nepoužívejte na lakované povrchy, hliník a mramor. Citlivé povrchy chraňte před zasažením.  


Nebezpečí:

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může být korozivní pro kovy. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle. Nevdechujte plyn. Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. Nevdechujte plyn. Obsahuje: hydroxid sodný. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO +420 224 919 293. Odstraňte obsah/obal: po důkladném vyprázdnění několikrát vyčistit výplachem vodou a po vyčištění je možné jej odložit do nádob pro tříděný odpad.


Složení:

Hydroxid sodný, méně než 5 % aniontové povrchové aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchové aktivní látky, pomocné látky, voda