OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

REAL gel chlorax 550 g

47,43 Kč

39,20 Kč bez DPH

Kód REA-144
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Real gel chlorax, 550 g

Real gel chlorax je dezinfekční a bělící prostředek s gelovou konzistencí.
Ničí bakterie, viry, kvasinky a plísně.
Vhodný na všechny omyvatelné plochy v celé domácnosti (podlahy, obklady, dlažba, vany, umyvadla, spáry, toalety, pracovní plochy)
Hustý gel dobře ulpívá na povrchu, a tím prodlužuje dobu působení.
Odstraňuje zápach, mastnotu, odolnou špínu, usazeniny a další druhy nečistot.
Výrobek byl oznámen jako biocidní přípravek.
Duoparfemace eukalyptus a máta


Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. 


Použití:

Použijte koncentrát nebo prostředek nařeďte do vody max. 20-25 °C teplé a nechte působit. Důkladně opláchněte. Plochy a předměty, které přicházejí do styku s potravinami nebo po dezinfekci opláchněte pitnou vodu. Výrobek lze použít k dezinfekci v potravinářských provozech. Pokyny k čištěnému přístroji či zařízení jsou nadřazeny těmto pokynům.

Určeno pro profesionální i neprofesionální použití


Varování:

H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle. P411 Skladujte při teplotě nepřesahující 25 °C.


Pozor! Nepožívejte spolu s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).


Nespotřebovaný biocidní přípravek předejte k likvidaci jako nebezpečný odpad.


Likvidace obalů:

Vyprázdněné, vypláchnuté PE obaly je doporučeno předat do organizovaného sběru druhotných surovin. Obal opakovaně nepoužívejte. Nespalujte.


Účinné látky:

Chlornan sodný (CAS 7681-52-9): 10 g/kg
Dodecyl dipropylenetriamone (CAS 2372-82-9) 0,2 g/kg)


Obsah účinných látek je deklarován za dodržení skladovacích podmínek.


První pomoc: Při práci nejíst a nepít, dodržovat bezpečnost práce a zásady hygieny. Při styku s kůží: Svléknout kontaminovaný oděv, omýt potřísněnou pokožku vodou. Při zasažení očí: Okamžitě důkladně vyplachovat široce otevřené oči proudem čisté vody (min. 15 minut násilně otevřít a přidržet víčko!), pokud má postižený čočky – musí se vyndat. Po požití: Vypláchnout ústa velkým množstvím vody, vypít asi 0,5 litru vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc.


Složení:

Dezinfekční prostředky: dodecyl dipropylenetriamone, méně než 5 % bělicí činidla na bázi chloru, méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfém, voda.